Zpět na předchozí stránku Zpět na přehled pracovních nabídek

Detail pracovní nabídky

Název pozice Referent/ka odboru zdravotní a sociální péče_Hořice
Firma Město Hořice
Popis

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemník Městského úřadu Hořice v souladu s ustanovením § 7 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících
územních samosprávných celků v platném znění, vyhlašuje výběrové řízení na obsazení prac. pozice:


referent/ka odboru zdravotní a sociální péče
(sociální pracovník/pracovnice)


Pracovní náplň:
• výkon sociální práce v rozsahu daném zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů
• výkon funkce veřejného opatrovníka osob omezených ve svéprávnosti
Zákonné předpoklady:
• dosažení 18 let věku, bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům, ovládání jednacího jazyka, státní
občan České republiky nebo cizí státní příslušník s oprávněním k trvalému pobytu na území ČR
Kvalifikační požadavky:
• ukončené vysokoškolské vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v oboru zaměřeném na sociální práci
a sociální práci atd. v souladu s § 110 odst. 4 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů
Požadavky na odborné znalosti:
• základní znalost zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
• podrobnější znalost následujících zákonů:
o zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
o zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (v rozsahu ustanovení
týkajících se svéprávnosti a opatrovnictví)
• dovednost práce na PC (MS Office, Internet, elektronická pošta)


Osobnostní předpoklady a jiné požadavky:
• dobré komunikační a organizační schopnosti
• umění jednat s lidmi, citlivý přístup a empatie
• předpoklady pro výkon práce ve veřejné správě v souladu s etickým kodexem úředníků a zaměstnanců
veřejné správy
• samostatnost a zodpovědný přístup k plnění úkolů
• odolnost proti stresu
• řidičský průkaz skupiny B


Výhodou:
• praxe v oblasti sociální práce
• zkouška zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností v sociálních službách
• zkouška zvláštní odborné způsobilosti při výkonu veřejného opatrovnictví


Náležitosti přihlášky:
• jméno, příjmení; datum a místo narození; státní příslušnost; místo trvalého pobytu; číslo občanského
průkazu; telefonní spojení; e-mailová adresa; datum a podpis
K přihlášce doložte:
• strukturovaný životopis, včetně údajů o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech
• výpis z Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíce)
• kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání (ověřená kopie bude požadována až v případě přijetí)
• kopie dalších dokladů o absolvování odborných kurzů nebo jiného vzdělání
Místo výkonu práce:
město Hořice
Pracovní poměr:
doba určitá – zástup za rodičovskou dovolenou, v budoucnu s možností převedení na dobu neurčitou
Platové zařazení: 11. platová třída
• dle zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, a nařízení vlády č. 222/2010
Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady, v platném znění
Nabízíme: 3 dny zdravotního volna, stravenky, příspěvky z fondu kulturních a sociálních potřeb, podpora
při studiu a dalším vzdělávání
Přihlášku s uvedenými doklady doručí uchazeči v zalepené obálce na podatelnu MěÚ Hořice, případně zašlou
poštou na adresu:
Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 01 Hořice,
nejpozději do 15. 07. 2022
Na obálce uchazeči vyznačí: „Neotevírat — VŘ – sociální pracovník.“
Bližší informace o pracovním místě u tajemníka MěÚ Mgr. Michala Kuchty na tel. 492 105 423.
Předpokládaný nástup do zaměstnání je 01. 09. 2022, případně v jiném termínu po dohodě s vybraným
uchazečem.
Toto oznámení bylo zveřejněno dne 16. 06. 2022 vyvěšením na úřední desce a umístěním na webových
stránkách města Hořice: www.horice.org/volna-mista.
Podáním přihlášky uchazeč bere na vědomí, že město Hořice bude pro potřeby výběrového řízení zpracovávat jeho
osobní údaje. Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů
a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů).
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení bez uvedení důvodu. Uchazeč nemá nárok na úhradu
nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí ve výběrovém řízení. Po ukončení výběrového řízení budou přílohy
k přihlášce zaslány uchazečům zpět pouze na vyžádání.

Platnost do 15. 7. 2022
Vytvořena 21. 6. 2022
Tagy

Pro obory

Studijní obor Forma studia
Zdravotně sociální pracovník kombinovaná
Zdravotně sociální pracovník prezenční

Přílohy