Zpět na předchozí stránku

Podmínky užití

1. Základní ustanovení

Vysoká škola polytechnická Jihlava, se sídlem Jihlava, Tolstého 16, PSČ 586 01, IČ: 71226401, zřízená zákonem č. 375/2004 Sb. (dále jen "VŠPJ"), tímto vydává pravidla a podmínky pro používání internetových stránek http://praxe.vspj.cz (dále jen "Stránky" a "Pravidla").

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek http://praxe.vspj.cz je VŠPJ, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám (dále jen "Provozovatel"). Provozovateli svědčí veškerá autorská práva k vlastnímu obsahu, který Provozovatel umísťuje na Stránkách, včetně textu, designu stránek, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na Stránkách.

Práva a povinnosti Provozovatele a uživatelů při používání Stránek se řídí těmito Pravidly. Tato Pravidla se vztahují na všechny osoby, které navštíví Portál (dále jen „Uživatelé“).

2. Úplnost a aktualizování informací

Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na Stránkách. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na Stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním Stránek. Informace uveřejňované na Portálu jsou základní informace o nabídce produktů, služeb a aktivit Provozovatele, které mají obecný informativní charakter.

3. Odpovědnost Provozovatele za obsah

Provozovatel je odpovědný za vlastní obsah, který umísťuje a udržuje k dispozici pro užívání na Stránkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích subjektů, které lze navštívit prostřednictvím Stránek. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím Stránek. Provozovatel dále není odpovědný za cizí obsah umístěný na Stránkách.

Provozovatel neodpovídá za obsah sdělení, které si mezi sebou vyměňují Uživatelé některých částí Stránek (zejména diskusní fóra) a vyhrazuje si právo odstranit sdělení, které obsahuje jakoukoliv informaci, kterou je možné považovat za protiprávní, urážlivou nebo jinak nepřijatelnou.

Provozovatel je oprávněn kdykoliv odstranit jakýkoli obsah Stránek, který je v rozporu s právním řádem České republiky, dobrými mravy, případně ohrožuje veřejný pořádek, nebo svým obsahem neodpovídá zájmům Provozovatele.

4. Užívání Stránek Uživatelem

Uživatel se zavazuje, že při používání Stránek se bude řídit platnými právními předpisy České republiky, bude vždy jednat v souladu s dobrými mravy, pravidly poctivého obchodního styku a s těmito Pravidly, nebude jakkoli poškozovat dobré jméno a práva Provozovatele ani ostatních Uživatelů.

Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:
  • užívat Stránky jinak než pro vlastní potřebu (jak celek, tak i jednotlivé součásti) bez souhlasu Provozovatele
  • zasahovat jakýmkoliv způsobem bez souhlasu Provozovatele do obsahu či technické podstaty Stránek
  • zasahovat do bezpečnosti Stránek
  • zasahovat jiným Uživatelům do užívání Stránek
  • využívat Stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spam) a řetězových zpráv
  • zasílat na Stránky zprávy obsahující viry, nebo jakékoli nebezpečné či škodlivé programy
  • vytvářet falešné zprávy za účelem falšování identity odesílatele, či pokoušet se proniknout na účet jiných Uživatelů
  • pokoušet se získat přístup ke Stránkám, které jsou vyloučeny z používání veřejnosti
  • šířit na Stránkách jakékoli zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky, dobré mravy, případně ohrožující veřejný pořádek či svým obsahem neodpovídající zájmům Provozovatele

5. Přístup na stránky a ochrana osobních údajů

Přístup a používání stránek http://praxe.vspj.cz je bezplatné.

Přístup na Stránky může být ze strany Provozovatele podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s právními předpisy.

6. Závěrečná ustanovení

Pravidla používání Portálu jsou platná a účinná dnem jejich zveřejnění. Za okamžik zveřejnění se považuje okamžik umístění Pravidel do zápatí Stránek.

Tyto Pravidla je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel a to kdykoliv. Provozovatel oznámí změnu Pravidel upozorněním na Stránkách.