Zpět na předchozí stránku Zpět na přehled pracovních nabídek

Detail pracovní nabídky

Název pozice Vedoucí Odboru sociálních služeb MěÚ Brtnice
Firma Město Brtnice
Popis

MĚSTO BRTNICE zastoupené vedoucím Městského úřadu Brtnice vyhlašuje dne 9. 1. 2019 výběrové řízení na obsazení funkce

Vedoucí/vedoucího Odboru sociálních služeb MěÚ Brtnice


Předpokládaný termín nástupu: ihned


Druh vykonávané práce:
- vedoucí úředník odboru sociálních služeb
- práce na úseku pečovatelské služby a na úseku centra denních služeb v rozsahu zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a souvisejících předpisů


Místo výkonu práce, pracoviště: Městský úřad Brtnice, náměstí Svobody 379, Brtnice.


Pracovněprávní vztah: 40 hodin týdně, na dobu neurčitou, zkušební doba 6 měsíců


Předpoklady:

- předpoklady podle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů


Kvalifikační předpoklady dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb. (zákon o sociálních službách):

- vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči sociální patologii, právo, nebo speciální pedagogiku
- nebo vyšší odborné vzdělání v oboru zaměřeném na sociální práci, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost


Ostatní požadavky:
- občanská a morální bezúhonnost, zdravotní způsobilost
- organizační a řídící schopnosti
- znalost zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozd. předpisů
- znalost zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) vítána
- dobrá znalost práce na PC (Windows, MS Office, internet aj.)
- schopnost týmové práce
- schopnost logického myšlení
- řidičský průkaz sk.B, schopnost a ochotu řídit služební motorové vozidlo
- profesionalita, odolnost vůči stresu, flexibilita
- dobré komunikační schopnosti
- možnost dalšího vzdělávání
- praxe v daném oboru, ve veřejné správě na řídící úrovni a případná zkouška zvláštní odborné způsobilosti - výhodou
- zkušenosti s řízením malého pracovního týmu - výhodou


Platové zařazení: dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, platová třída 8 - 9.


Přihláška musí obsahovat:
a) jméno, příjmení a titul uchazeče,
b) datum a místo narození uchazeče,
c) státní příslušnost uchazeče,
d) místo trvalého pobytu uchazeče,
e) číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o
cizího státního občana
f) datum a podpis uchazeče,
g) kontaktní telefon, příp. e-mail
Výčet dokladů, které uchazeč připojí k přihlášce:
a) strukturovaný životopis, ve kterém uchazeč uvede údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, případné další kvalifikační a odborné předpoklady,
b) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (nebo doklad o jeho vyžádání, s následným dodáním výpisu po jeho doručení); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží uchazeč bezúhonnost čestným prohlášením,
c) úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.


Lhůta pro podávání přihlášek: do 25. 1. 2019, doručením do 11.00 hodin na podatelnu úřadu.
Místo a způsob podávání přihlášek: v zalepené obálce osobně na podatelnu Městského úřadu Brtnice (adresa uvedena níže) nebo prostřednictvím České pošty. Obálka s přihláškou musí být viditelně označena „Výběrové řízení - vedoucí Odboru sociálních služeb MěÚ Brtnice“ s označením „neotvírat“.
Adresa pro podávání přihlášek: Městský úřad Brtnice, nám. Svobody 379, Brtnice, PSČ 588 32.
Kontaktní osoba pro bližší informace: Ing. Petr Denk, vedoucí MěÚ Brtnice, tel.: 702 169 090, vedouciuradu@brtnice.cz.

Platnost do 25. 1. 2019
Vytvořena 11. 1. 2019
Tagy

Pro obory

Studijní obor Forma studia
Zdravotně sociální pracovník kombinovaná
Zdravotně sociální pracovník prezenční
Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví kombinovaná

Přílohy